Montáž a servis domovní ČOV BIO CLEANER

K řádnému prodeji čistírny odpadních vod patří odborná montáž na místě. Je to potřebné vzhledem k záručním lhůtám a kolaudacím, ale také se to vztahuje k nižší sazbě DPH.

Instalaci ČOV předchází tzv. stavební připravenost. Tu projednáváme se zákazníkem obvykle na místě stavby, případně E – mailem, nebo na SKYPE . Různost terénů a různé výškové poměry u jednotlivých staveb umožňují více či méně optimální řešení osazení čistírny. Bez důkladné přípravy dochází ke zbytečným chybám, které se odrazí ve zvýšených finančních nákladech investora.

U ČOV BC4, běžně instalované u rodinných domů např. platí:

 

 

V čem spočívá instalace ČOV montáž na místě

  • Po projednané stavební připravenosti má investor připravenou stavební jámu se základovou deskou. Potrubí může být předem uloženo, ale není podmínkou.
  • Pokud je v plánu umístit dmychadlo v prostorách budovy, je potřeba vše připravit tak, aby bylo možné vést vzduchovou hadici v chráničce ( průměr 50 mm ) přes stěnu RD a cca 250 mm vůči plánovanému terénu k ČOV. Při umístění dmychadla do skříňky u ČOV počítat s přívodním kabelem CYKY 3 x 1,5 mm2/ 230 V.  Přívod kabelu není podmínkou při montáži.
  • Čistírna bude osazená na základovou desku a propojená s nátokovým a odtokovým potrubím, pokud bude předem uloženo. Bezprostředně poté je potřeba čistírnu napustit vodou ( u BC4 1,8 m3 ). Investor zabezpečí, aby bylo možné toto provést buď přímo nátokovým potrubím z RD, nebo pomocí hadice z jakéhokoliv zdroje.
  • Následně bude řešeno vzduchování dle zvoleného umístění dmychadla, vyzkoušení funkčnosti, seřízení – nastavení vzduchu tak, jak je potřeba pro optimální provoz a zaškolení obsluhy.
  • Na přání zákazníka je možné řešit instalaci včetně veškerých stavebních prací, t. j. výkopy, základová deska, uložení potrubí, zásypy. U odtoku do vodoteče také realizaci vyústního objektu a odtoku do vod podzemních realizaci vsakovacího prvku. Toto by prováděla s námi spolupracující stavební firma.

 

Záruční a pozáruční servis

S instalaci ČOV je samozřejmě spojen záruční a pozáruční servis.

Čistírna nemusí být provozována bezprostředně po montáži. Záruka se počítá od data zprovoznění.

 

Záruční lhůta je dvouletá a týká se poruch funkčních.

Vysvětlení: Poruchy u ČOV mají dvojí charakter. Jedná se o poruchy funkční a technologické.

Funkční poruchy

  • jsou poruchy takového charakteru, kdy se projeví nějaká výrobní vada.
  • ulomí se, uvolní se nějaký díl, nebo se zjistí, že něco není provedeno dle technického výkresu a vadí to správnému provozu ČOV.
  • Funkční poruchy ČOV jsou rovněž poruchy dmychadla, např. prasklé membrány, vadný spínač apod.

Technologické poruchy

  • jsou poruchy, které byly způsobeny nesprávným provozem a údržbou ČOV.

Co to znamená: Provozovatel má vyrábět čistou vodu z vod splaškových.

 

Čistota a kvalita vody na odtoku závisí na třech aspektech:

1.      Dobré složení splaškových vod, t. j. dostatečné látkové zatížení s minimálním obsahem chemikálii a tuků

2.      Vhodně nastavený vzduch na rozdělovači a na časovači z hlediska zátěže.

3.      Znalost obsluhy.

Nedodržením těchto aspektů se může biologický proces v reaktoru narušit a projeví se různým způsobem. Např. odumřelý kal na hladině, zanesený až ucpaný nátokový koš, kalná voda na odtoku a v poslední řadě i nepříjemný zápach. Naopak, pokud jsou dodržovány zásady obsluhy a údržby, které jsou jednoduché a nenáročné, tak je provoz ČOV bezproblémový. Voda na odtoku pak odpovídá požadavkům současné legislativy a o žádném zápachu nemůže být ani zmínka.

Případné technologické problémy při provozu ČOV lze úspěšně řešit formou aktivní spolupráce provozovatele s dodavatelem, jejíž výsledkem je zjištění příčiny a provedení opatření k nápravě.

Předmětem pozáručního servisu jsou jak funkční, tak technologické poruchy. I v případě, že nedochází k žádným poruchám, je nutno upozornit na pořebu preventivní výměny membrán u dmychadel.