Odběry vzorků vody a revize domovní čistírny

Další naše služby se týkají vzorkování odpadních vod se zajištěním analýz u čistíren, kde bylo vydáno rozhodnutí k vypouštění odpadních vod.

U čistíren schválených ohlášením provádíme zákonem předepsané revize.

Tak jak se postupně měnila legislativa docházelo k tomu, že některé domovní čistírny odpadních vod (čov) mají stanovené jiné parametry na výstupu a taky jiné sledované ukazatele. Pro účely analýz je dobré mít připravenou kopii vydaného rozhodnutí k vypouštění odpadních vod.


Revize se provádějí u ČOV, kde byl vodoprávním úřadem vydán souhlas s ohlášením.

Pro potřeby revize je potřebné připravit ke kontrole:

  • Souhlas s ohlášením
  • Projektovou dokumentaci (pouze u prví revize)
  • Certifikát (pouze u první revize)
  • Provozní řád
  • Provozní deník
  • Doklad o zaškolení obsluhy

      
Kromě nejdůležitějších údajů, jako je kvalita vody na odtoku a celkový provoz ČOV, je nutné upozornit na bezpečný přístup k domovní čistírně odpadních vod (ČOV). Po celém obvodu domovní ČOV a to i při umístění ve svahu musí být v šířce alespoň 0,5 m rovina jako tzv. obslužná plocha.