Projekt, povolení domovní ČOV

Velký podíl v naši činnosti zastává poradenství ve vztahu k současné legislativě v oblasti odpadních vod celkově a specificky v oblasti čistíren odpadních vod.

    

Záležitosti čistíren odpadních vod řeší vodní zákon, který je nejstarším zákonem v historii. Z toho je taky patrné, jaká důležitost byla připisována vodě již v dobách minulých. O to více pozorností si vyžaduje voda v dnešním přetechnizovaném světě.

Vodní zákon charakterizuje čistírnu odpadních vod jako VODNÍ DÍLO!

Vodním dílem jsou taky přehrady, rybníky a jiné vodohospodářské stavby. Zda velké, městské, nebo malé domovní ČOV, na tom nezáleží. Toto, někdy nepochopitelné zařazení, má za cíl ochránit naši přírodu.

Poradenství, projektová dokumentace, hydrogeologické posudky, inženýrink

Povolení k vodním dílům proto vydává tzv. speciální stavební úřad, tj. odbor životního prostření příslušného městského úřadu, označovaný také jako vodoprávní úřad. Při této činnosti se řídí stavebním zákonem a příslušnými vyhláškami, které stanovují  a vymezují náležitosti potřebné k vyřízení stavebního povolení ( ohlášení ). Jednou z těchto náležitosti je projektová dokumentace ČOV zpracována projektantem s autorizací pro vodohospodářské stavby. Zároveň se stavebním povolením řeší vodoprávní úřad povolení k vypouštění odpadních vod. Je obecné známo, že se jedná o dosti složitý a někdy i zdlouhavý proces. To způsobuje, že je občan při řešení nešťastný a vyúsťuje to v kritiku úřadů – úředníků.

Běžně se objevují rady, že před záměrem řešit čistírnu odpadních vod se máte obrátit na vodoprávní úřad. Nic proti. Zejména u takových úřadů, kde úředník se snaží poradit jak na to. Ale úředník není odborný poradce. Jeho náplní je vést správní řízení na základě podané žádosti, která obsahuje veškeré náležitosti. I při jeho dobré snaze poradit, může dojít k tomu, že mluví tzv. úředním jazykem a občan to pochopí jinak.

Naše rada zní opačně:

Nechoďte na úřad! Obraťte se na nás!

My úřadu předložíme Váš záměr po jeho odborném posouzení, případně Vám vysvětlíme jak postupovat, co předem je potřeba zajistit, nebo vědět.

Za odbornou radu neplatíte

U novostaveb se na nás obraťte ještě před přípravou projektové dokumentace pro RD, či jiný objekt.

Průběh realizace

1) Schůzka na místě stavby

Po zjištění možností pro vypouštění odpadních vod ( vodoteč, kanalizace, vsak ), obvykle při ohledání na místě pak zahrnete ČOV do projektu vašeho objektu ( RD ). V této formě, s patřičnými podklady, tzv. "v jednom balíku" bude zároveň s RD vydáno územní rozhodnutí (územní souhlas) i pro čistírnu. Dřívější praxe, kdy se dům řešil s žumpou a poté se samostatně řešila ČOV již nemá žádné opodstatnění. Při osobním jednání vše  rádi podrobně vysvětlíme.

2) Příprava projektové dokumentace

Poté Vám připravíme projektovou dokumentaci ČOV s vyplněnou žádosti pro vodoprávní úřad, případně vyřídíme i povolení. Stavební povolení ( ohlášení ) můžeme také vyřídít pro celý RD, včetně ČOV.


U novostaveb kde bylo vydáno stavební povolení se žumpou, nebo u stávajících RD (stará zástavba s již nevyhovující žumpou) je potřeba, aby nejdříve bylo vydáno územní rozhodnutí ( územní souhlas ) a poté stavební povolení ( ohlášení ). Je pro vás nesporně výhodné, když nám celou záležitost svěříte a my Vám vyřidíme povolení na základě plné moci. 

Je samozřejmostí, že u záměrů, kde vyčištěné odpadní vody mají být vypouštěné do vod podzemních ( vsak ),  zajistíme předem hydrogeologické posouzení a navrhneme nejvhodnější způsob řešení .

Při prvotní komunikaci s námi využijte, pokud je to možné přednostně E – mail . Stručně popište záměr, s uvedením parcelního čísla a katastrálního území.
U stávajících objektů uveďte číslo popisné ( evidenční ) a obec. Nezapomeňte uvést tel. číslo pro pružnější komunikaci zejména projednání schůzky v místě záměru.